รายชื่อกำลังพลสมัครคัดเลือกบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัิติงาน ประจำปี 2558
กำหนดการสมัคร On Call List ประจำปี 2558
แบบฟอร์มสมัครภาษาอังกฤษ (CV)
แบบฟอร์มสมัครภาษาไทย
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่ ทบ. จัดกำลังเข้าร่วม
สถานะบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 และ 2556
แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับไปต่างประเทศ
ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่
ภารกิจของสหประชาชาติ สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ในแผนกปฏิบัติการ รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
นายทหารติดต่อประจำ กกล.สหรัฐ
หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ที่ ทบ. จัดกำลังพลเข้าร่วมอบรม
   
 

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่ ทบ. จัดกำลังเข้าร่วม

      วัตถุประสงค์หลักของสหประชาชาติ คือ การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของ ประชาชาติ (International Peace and Security) บนพื้นฐานการเคารพหลักการสิทธิความเท่าเทียมกัน และการปกครองตนเองของประชาชน

      ประเทศไทยในฐานะสมาชิก จึงมีพันธกรณีในการสนับสนุนสหประชาชาติต่อการดำเนินมาตรการทั้งปวง ตามวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว เมื่อได้รับการร้องขอ ในฐานะสมาชิกของประชาคมโลก ที่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกัน ไทยจำเป็นต้องมีบทบาทร่วมแสดงความรับผิดชอบ (Shared Responsibility) ต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตามศักยภาพและขีดความสามารถที่จะสนับสนุนได้

      รัฐบาลในทุกสมัย ต่างยึดมั่นในพันธกรณี ที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ โดยกำหนดไว้ เป็นนโยบายด้านการต่างประเทศ และความมั่นคงของทุกรัฐบาล โดยไม่มีการแบ่งแยก

      กองทัพไทย จึงเข้าไปมีบทบาทในการจัดส่งกองกำลัง/กองกำลังเตรียมพร้อมของสหประชาชาติ (UNSAS) เข้าปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ ในฐานะเป็นกลไกและเครื่องมือของรัฐ ในการธำรงรักษาพันธกรณีของประชาชาติ ปัจจุบันกองทัพบกรับผิดชอบจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพดังนี้

 1. ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในพื้นที่ (Field Mission)
 2. ภารกิจของสหประชาชาติสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี
  (United Nations Command Military Armistice Commission : UNCMAC)
 3. เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ในแผนกปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
  (Department of Peace - Keeping Operations : DPKO)
 4. นายทหารติดต่อประจำ กกล.สหรัฐ (United State Central Command : US CENTCOM)
 5. หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ที่ ทบ. จัดกำลังพลเข้าร่วมอบรม

      การจัดกำลังพลของ ทบ. เข้าปฏิบัติภารกิจร่วมกับสหประชาชาติ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ทบ. จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี หรือผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย (ADFELPS)/ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) ร้อยละ 80 % ขึ้นไป (รับรองผลจาก ยศ.ทบ. ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของภารกิจและทุนฯ) ดังนั้น เมื่อ ยศ.ทบ. จัดการสอบภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 ประเภท (ห้วงเดือน ก.ย. ของทุกปี) ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ/อบรมหลักสูตรฯ ควรสอบเพื่อเก็บคะแนนไว้

      จึงขอเชิญชวนกำลังพลที่สนใจ ต้องการสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน/รับการอบรมในระดับนานาชาติ
สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตามเงื่อนไขและห้วงระยะเวลาที่ ทบ. ประกาศ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.97332, 0-2280-2496

 
 
ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ (Field Mission)
 

ประเทศไทยจัดกำลังเข้าร่วม ปัจจุบันมีจำนวน 2 ภารกิจ ดังนี้

1.
ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (AU/UN Hybrid Operations in Darfur : UNAMID)
ทท. จัดกำลังเข้าร่วม จำนวน 21 นาย โดยแบ่งออกเป็น
- นายทหารฝ่ายอำนวยการ จำนวน 15 นาย
- ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร จำนวน 6 นาย
2.
คณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (United Nations Military Group in India and Pakistan : UNMOGIP) ทท. จัดกำลังเข้าร่วม จำนวน 3 นาย

คุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจฯ

กำลังพลต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับสหประชาชาติ ในการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ทท. โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
ผ่านการคัดเลือกในการจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ของ ทบ. ประจำปี งบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) ร้อยละ 80
1.2 ผ่านการสอบวิชาทหาร (ฝ่ายอำนวยการ)
ขั้นตอนที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ของ ทบ. เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ของ ทท. ประจำปี โดยมีการทดสอบและเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
2.1 การสอบคัดเลือก
- การทดสอบร่างกาย เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 50
- การทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 80
- การทดสอบความรู้ทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์
2.2 การฝึกอบรม
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ
- หลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร  

หมายเหตุ - ทบ. จะเปิดรับสมัครการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปีของ ทบ. ประมาณห้วงเดือน ส.ค. ของทุกปี

 
ภารกิจของสหประชาชาติสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี
(United Nations Command Military Armistice Commission : UNCMAC)
 

ภารกิจ

ปฏิบัติงานร่วมกับ นตต. ของมิตรประเทศในการตรวจสอบการปฏิบัติของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อตกลงสงบศึกเกาหลี โดยการเจรจา, สืบสวนสอบสวน, ตรวจเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone : DMZ) และการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมในงานพิธี/กิจกรรมต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ภายใต้การดำเนินการของ UNCMAC

การจัดกำลัง

ทบ. จัดกำลังพล 9 นาย ปฏิบัติงานในสำนักงานนายทหารติดต่อ ประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ พ.ศ.2494 – ปัจจุบัน

อัตรากำลังพลใน สง.นตต.ฯ/โซล ที่จัดจาก ทบ. ประกอบด้วย

 • หน.นตต.ฯ : 1 อัตรา (พ.อ.(พ.)) ให้ ผชท.ทบ.ไทย/โซล ทำหน้าที่
 • นตต.ฯ : 1 อัตรา (พ.ต.)
 • เสมียน : 1 อัตรา (จ.ส.อ.)
 • เจ้าหน้าที่หน่วยแยกของ ทบ.ไทย ประจำ บก.สหประชาชาติ 6 อัตรา (จ.ส.อ.1, ส.อ.5)

การคัดเลือกกำลังพล

 • หน.นตต.ฯ (ผชท.ทบ.ไทย/โซล) : คัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือก ผชท. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 • นตต.ฯ : พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับสหประชาชาติ โดยมี ผช.เสธ.ทบ.ฝยก. เป็นประธาน โดยการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ
  พ.ต.(สธ.) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ ตามบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน
  (On Call List) ของ ทบ. ประจำปี จะเปิดรับสมัครคัดเลือก ห้วงเดือน มี.ค. ของทุกปี
 • เสมียนธุรการฯ : จำนวน ๑ อัตรา พิจารณาคัดเลือก โดย สบ.ทบ. จากนายทหารประทวน
  ชั้นยศ จ.ส.อ. จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ห้วงเดือน มี.ค. ของทุกปี
 • เจ้าหน้าที่หน่วยแยก ทบ.ไทยฯ : จำนวน 6 อัตรา (จ.ส.อ. 1, ส.อ. 5) จัดจาก ทบ. ปัจจจุบัน ทบ.กำหนดให้หน่วยระดับกองพล จัดในลักษณะหมุนเวียนกันตามวงรอบ

หมายเหตุ - กำลังพลที่จะปฏิบัติงานใน สง.นตต.ฯ จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ห้วง มิ.ย. - ส.ค. ของทุกปี

 
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ในแผนกปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Department of Peace - Keeping Operations : DPKO)
 

การเปิดรับสมัครคัดเลือกนายทหารฝ่ายอำนวยการ (DPKO) จะรับสมัครประจำทุกปี โดยทั่วไปและรับสมัครตำแหน่งที่มีอัตราว่างลง อาทิ

ลำดับ
ตำแหน่ง
สังกัด
ระดับ (ชั้นยศ)
1.
MILITARY LOGISTICS OFFICER (SUPPLY-FUEL)
DEPARTMENT OF FIELD SUPPORT
P-3 (พ.ต./น.ต.)
2.
MILITARY LOGISTICS OFFICER (ENGINEERING)
DEPARTMENT OF FIELD SUPPORT
P-3 (พ.ต./น.ต.)
3.
MILITARY LOGISTICS OFFICER (AVIATION)
DEPARTMENT OF FIELD SUPPORT
P-3 (พ.ต./น.ต.)
4.
PLANNING OFFICER
FORCE GENERATION SERVICE
P-3 (พ.ต./น.ต.)
5.
PLANNING OFFICER
MILITARY PLANNING SERVICE
P-3 (พ.ต./น.ต.)
6.
MEDICAL PLANNING OFFICER
DEPARTMENT OF FIELD SUPPORT
P-4 (พ.ท./น.ท.)
7.
POLICY AND DOCTRINE OFFICER
OFFICE OF MILITARY AFFAIRS
P-4 (พ.ท./น.ท.)
8.
PLANNING OFFICER
MILITARY PLANNING SERVICE
P-4 (พ.ท./น.ท.)
9.
ASSESSMENT OFFICER
OFFICE OF MILITARY AFFAIRS
P-4 (พ.ท./น.ท.)
10.
PLANNING OFFICER
FORCE GENERATION SERVICE
P-4 (พ.ท./น.ท.)
11.
MILITARY LIAISON OFFICER
(MARITIME MILITARY OFFICER)
COORDINATION AND PLANNING TEAM/OFFICE OF OPERATIONS
P-4 (พ.ท./น.ท.)
12.
MILITARY LEGAL OFFICER
OFFICE OF MILITARY AFFAIRS
P-4 (พ.ท./น.ท.)
13.
CHIEF OF SERVICE, FGS-P5
FORCE GENERATION SERVICE
P-5 ( พ.อ./น.อ.)
14.
SENIOR POLICY AND DOCTRINE OFFICER
OFFICE OF MILITARY AFFAIRS
P-5 ( พ.อ./น.อ.)
15.
DEPUTY MILITARY ADVISOR
OFFICE OF MILITARY AFFAIRS
D-2
( พล.ต./พล.ร.ต./พล.อ.ต.)
 
นายทหารติดต่อประจำ กกล.สหรัฐ
(United State Central Command : US CENTCOM)
 

ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำกลุ่มวางแผนผสม (CPG Action Officer) กลุ่มวางแผนผสมของ กกล.สหรัฐ ประจำภาคกลาง (US CENTCOM'S Combined Planning Group : CPG)

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก

1.
ชั้นยศ พ.ท./น.ท.
2.
จบ รร.สธ.เหล่าทัพ หรือเทียบเท่า
3.
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และแบบออสเตรเลีย (ADFELPS) รวมทุกทักษะไม่น้อยกว่าระดับ 6.5
4.

มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

5.
ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการทางทหารร่วม/ผสม
6.
มีความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนในระดับยุทธการ และยุทธศาสตร์ (มีประสบการณ์ด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับ กห. ที่ บก.กกล.ชาติพันธมิตร/เทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หมายเหตุ

1.
ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย (ADFELPS) และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 โดยได้รับการรับรองผลการสอบจาก ยศ.ทบ. ในห้วงปีที่สมัคร
2.
หากมีการเปิดรับสมัครจะแจ้งผ่าน Website ยก.ทบ. และ นขต.ทบ. เพื่อทราบโดยด่วน
 
หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของ ทท. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 
1.
หลักสูตรในประเทศ : เปิดอบรมโดย ศสภ.ยก.ทหาร ร่วมกับโครงการริเริ่มด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพโลก (Global Peace Operation Initiatives : GPOI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหารสหประชาชาติ
1.2 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการสหประชาชาติ
2.
หลักสูตรต่างประเทศ (จำนวนหลักสูตรขึ้นอยู่กับประเทศให้การสนับสนุนทุน ไม่เท่ากันแต่ละปี) อาทิ
2.1 การฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพนานาชาติ รหัสการฝึก “Shati Praya” ณ เมือง Panchkhat ประเทศเนปาล
2.2 การอบรมหลักสูตรครูรักษาสันติภาพ (United Nations Peacekeeping Instructor Course : UNPKOIC) ณ เมือง Gazipur ประเทศบังคลาเทศ
2.3 การอบรมหลักสูตร United Nation Staff Officer Course (UNSOC) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2.4 การอบรมหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหารสหประชาชาติ (UNMOC) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2.5 การสัมมนา Peace Support Operation Seminar (PSOS) ณ เมือง Sentul สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2.6 การฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์ทางทหารสหประชาชาติ (UN Military Observer : UNMOC) ณ Canberra & Williamstown ประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ

1.
หลักสูตรการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ
2.
การพิจารณาเข้ารับการอบรม พิจารณาจากคะแนน/ความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก บก.ทท. ร่วมกับ ทบ.
 
 
 

Copyright © 2013 กรมยุทธการทหารบก
กรมยุทธการทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมยุทธการทหารบก โทร.97319, 02-2977319
 
Some aspects of this site will utilize Macromedia Flash player, Apple Quicktime, Adobe Acrobat, as well as Real Player.
For optimal viewing download the most recent versions here ( Flash | Real | Quicktime | Acrobat )